Maandag 7 december ondertekenden de gemeente en Huurdersbelang Lingewaard, Waardwonen en Woonstichting Gendt de prestatieafspraken voor 2021. De afspraken vormen de basis voor de samenwerking tussen de verschillende partijen. Zo maken we het mogelijk om doelen te realiseren die afzonderlijk minder makkelijk haalbaar zijn. Vooral in de kleine kernen willen we bouwen voor alle generaties zodat inwoners in hun eigen dorp of stad kunnen blijven wonen. Belangrijke aspecten zijn een betere doorstroming en voldoende woningen voor senioren en starters.

Wethouder Helga Witjes: “We willen in Lingewaard voldoende goede en betaalbare woningen. Daarbij gaan we ook voor duurzame woningen. Ook investeren we in de leefbaarheid van wijken. Bouwen doen we op basis van onderzoek en overleg met marktpartijen en bewoners in elke kern. We zetten in op woningen voor starters en senioren, maar ook doorstromers komen aan bod. Dit is maatwerk per kern.”

Gijs van der Elst, voorzitter Huurdersbelang Lingewaard (voorheen Bewonersraad Lingewaard): “Bij de totstandkoming van de afspraken, houden we goed in de gaten of het belang van de huurders gewaarborgd wordt door alle partijen. Maar we merken dat er ook bij de gemeente en Waardwonen goed aan de huurders wordt gedacht. De totstandkoming van deze prestatieafspraken is – net zoals vorig jaar – soepel verlopen. Er wordt geluisterd en gehandeld. De huurders zijn hiermee goed gediend.”

Fijner wonen en leven
We willen voor onze inwoners een woonomgeving die schoon, heel en veilig is. We werken aan meer groen in de wijken en minder verstening. Gezamenlijk investeren we in leefbaarheid, hiervoor zijn diverse budgetten gereserveerd. We werken samen met verschillende wijkplatforms. Om leefbaarheidsinitiatieven van huurders te stimuleren en de leefbaarheid te verbeteren werken we samen met bewoners aan wijk- en dorpsplannen. De gemeente en corporaties zijn betrokken bij de diverse activiteiten in de wijken. En buurtbeheerders, de boa’s en de wijkagent vinden elkaar.

Verduurzaming en kwaliteitsinvestering
Het doel is om de gemiddelde woningen naar gemiddeld label A te brengen in 2025. Erik Cuppen (directeur-bestuurder Waardwonen): “Wij willen dit doel al in 2022 halen en voeren de duurzaamheidsmaatregelen door zonder extra huurverhoging voor de zittende huurders.”
Germa Knuver (directeur-bestuurder WOONstichting Gendt): “Wij koppelen energiemaatregelen aan renovatiemomenten. Onze inzet gaat de komende jaren om de herstructurering van de Staatsliedenbuurt voor iedereen goed te laten verlopen.” We maken concrete afspraken over hoe we in 2050 energieneutraal worden. De afspraken worden onderdeel van de wijkplannen. Gemeente en Waardwonen hebben besloten om de wijk Zilverkamp Huissen in de vorm van een pilot gasloos te maken.

Woningen voor jongeren bereikbaar
Voor starters bouwt Waardwonen tijdelijke flexibele woningen. Verder labelen de corporaties regelmatig (goedkope) woningen uit de bestaande woningvoorraad voor jongeren. Zij krijgen dan een huurcontract met een passende huur. De huurders krijgen een jongerencontract voor vijf jaar. Zo blijft zo’n woning beschikbaar voor de volgende jongere.

Introductie wooncoach
De gemeente Lingewaard, Waardwonen en Stichting Welzijn Lingewaard introduceren ‘de wooncoach’. Die informeert ouderen bij het langer zelfstandig thuis wonen. Daarnaast stimuleert en ondersteunt de wooncoach ouderen bij het verhuizen naar een voor hen meer geschikte woning waar ze goed en veilig wonen. Tegelijkertijd komen er dan woningen vrij voor starters en doorstromers.

Meer huurwoningen
Er is vooral een grote vraag naar woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Ook komend jaar hebben we hier aandacht voor onder andere door toevoeging van woningen voor starters in de Hoefslag in Bemmel en ook nieuwbouw van 12 eengezinswoningen op locatie Vleumingen in Gendt. De gemeente is betrokken bij de herstructurerings- en inbreidingslocaties van de corporaties. Dit zijn bijvoorbeeld de Staatsliedenbuurt in Gendt, Klappenburg in Bemmel en de Doelenstraat in Huissen.

Betaalbare huurwoningen
Woningen verduurzamen draagt bij aan de betaalbaarheid door verlaging van woonlasten. Maar ook door het project ‘Vroegsignalering’ willen we huurachterstanden en problemen bij huurders voorkomen. In dit project werken we samen met andere partijen, zoals Rijnstad maatschappelijk werk. We signaleren betalingsproblemen vroegtijdig zodat problemen sneller bespreekbaar worden. Waar nodig kijken we op individueel niveau wat de beste oplossing is. Zoals bemiddeling naar een goedkopere woning, huurbevriezing, woningruil of naar voren halen van duurzaamheidsmaatregelen. De voorzieningenkaart van de gemeente geeft een overzicht over welke mogelijkheden, maatregelen en voorzieningen er zijn. Ook hiermee helpen en ondersteunen we huurders om huurachterstanden te voorkomen.

Samengevat
De afspraken voor komend jaar gaan onder andere over:
• Te bouwen huurwoningen en voorbereiding nieuwe plannen (o.a. Mariaplein Haalderen, betrokkenheid Driegaarden, Hof van klein Baal Haalderen, Vleumingen Gendt, Kosterij en bibliotheek Gendt). Gezamenlijk zoeken we naar noodzakelijke bouwlocaties en gaan we vroegtijdig in overleg voor meer sociale nieuwbouw.
• Toevoegen van tijdelijke woningen, oriëntatie op geschikte bouwlocaties.
• Duurzaamheid (o.a. energiezuinig maken woningen, deelname aan de warmtevisie en Wijk van de toekomst Zilverkamp).
• Herstructurering van woningen (o.a. Klappenburg Bemmel, Doelenstraat Huissen en de Staatsliedenbuurt in Gendt).
• Huisvesting statushouders en organiseren opvang en begeleiding met partijen.
• Leefbaarheid (o.a. deelname integrale wijkaanpak Zilverkamp, diverse leefbaarheidsprojecten vanuit gezamenlijk budget Waardwonen en gemeente, deelname aan buurtbemiddeling).
• Maken van afspraken over de opgave voor het huisvesten van mensen in beschermd wonen en de opvang van de uitstroom.
• Inzetten op doorstroming (o.a. doorstroombeleid Waardwonen, inzet wooncoach, pilot tijdelijk verhuur aan starters).

Wethouder Helga Witjes ondertekend namen de gemeente Lingewaard de overeenkomst.