De realisatie van twee windturbines op het terrein van steenfabriek Huissenswaard in Angeren is weer een stap dichterbij. Deze week besloot het college van B&W om de gemeenteraad voor te stellen een definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de komst van Windpark Caprice af te geven. De windturbines krijgen een hoogte van maximaal 240 meter, een vermogen van 7 megawatt en leveren samen stroom voor ongeveer 15.000 huishoudens. De turbines leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.

Gemeente Lingewaard heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat de gemeente evenveel energie opwekt als zij verbruikt. In het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen kunnen we veel aan’ staat dat de komende jaren prioriteit wordt gegeven aan de opwek van energie. Windpark Caprice levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Effect op de omgeving
Om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze afspraken gaan over slagschaduw en geluid, en zijn strenger dan wettelijk noodzakelijk. Dit om optimaal tegemoet te komen aan de belangen van omwonenden.

De gemeente vindt het belangrijk dat de omgeving deelt in de winst. Omwonenden krijgen daarom een financiële vergoeding. De mensen die het dichtst bij de turbines wonen, krijgen gezamenlijk €35.000 per jaar. Daarnaast komt er een gemeenschapsfonds waar elk jaar €19.000 euro in wordt gestort. Dit geld kan worden gebruikt voor initiatieven van buurtbewoners. Bovendien kunnen omwonenden en andere inwoners van Lingewaard financieel participeren met obligaties.

Vervolgstappen
Op 7 juli is er een informatieavond voor de gemeenteraad over Windpark Caprice. Op 8 september komt de raad op locatie in Angeren om met omwonenden over de plannen in gesprek te gaan. De locatie van die bijeenkomst wordt spoedig bekend. Op 21 september neemt de gemeenteraad een besluit over de windturbines.